0

SDGs effort


เกี่ยวกับ SDG หรือการจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG คือเป้าหมายร่วมของการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติ เป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจาก “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” หรือ MDG ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2544 SDG บรรจุอยู่ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประชุมสุดยอดสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน ปี 2558

เป้าหมายระดับสากลนี้เริ่มต้นปี 2559 และไปสิ้นสุดที่ปี 2573 มีการตั้งเป้าหมาย 17 ข้อและจุดมุ่งหมาย 169 ข้อเพื่อผลักดันให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากเป็นเป้าหมายสากล SDG จึงเป็นเป้าหมายสำหรับทั้งประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยเองก็กำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

แล้วบริษัทเทรดดิ่งบริษัทหนึ่งจะช่วยสนับสนุน SDG ได้อย่างไร

เมื่อพิจารณาจากธุรกิจหลักของเรา คำตอบคือเราต้องมุ่งเน้นที่ “ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

เราคือบริษัทเทรดดิ่งซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงเหนียวแน่น ดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่าทศวรรษ และในประเทศญี่ปุ่นอีกมากกว่าครึ่งศตวรรษ โทแพลกซ์เผชิญหน้าโจทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม อย่างภาวะโลกร้อน และขยะในทะเล

เราไม่ได้แค่ขายผลิตภัณฑ์ แต่เรายังจัดทำกลยุทธ์การขายที่ตอบโจทย์ของลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ

การระบาดของโควิด-19 และผลกระทบทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสังคมที่ยั่งยืน ในโลกยุคหลังโควิด SDG จะยิ่งทวีความสำคัญ สำหรับบริษัทนั้น แทนที่จะต้องเลือกระหว่างสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทางเลือกเดียวของเราตอนนี้คือต้องเลือกทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องถนอมรักษาและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อผลกำไรไปพร้อมๆ กัน

เราหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณในตลาด และเพิ่มมูลค่าที่คุณจะมอบให้โลกใบนี้